UITLEENVOORWAARDEN SPEEL-O-THEEK “IKKIE” 

Door zich in te schrijven en het betalen van lidmaatschap en administratiekosten verklaart men zich akkoord met de navolgende bepalingen:

1. LIDMAATSCHAP.

a) Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december

b) Het lidmaatschap kost €12,00 per jaar. Daarnaast betaald u éénmalig €5,00 administratiekosten, hiervan is €1,50 inschrijfgeld en €3,50 borg voor het pasje. Betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatische incasso.

c) Voor het 2e kind uit hetzelfde gezin betaalt u € 7,50 en voor evt. een derde kind € 5,00 lidmaatschap.

d) Per lidmaatschap mag u 5 stuks speelgoed lenen.

e) De normale uitleenduur is 3 weken, in sommige gevallen één week.

f) Het uitleengeld varieert van € 0,50 t/m € 2,50 dit wordt aangegeven d.m.v. een kleurcode. Bij twijfel van kleurcode is de administratie bindend (in sommige gevallen kan een kleurcode beschadigd of niet aangebracht zijn, bijvoorbeeld buitenspeelgoed). Bij uitleen van kostbaar speelgoed wordt in sommige gevallen een borg verlangd.

2. OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP.

a) Het lidmaatschap dient opgezegd te worden voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Als dit niet is gedaan, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien men verzuimd heeft om tijdig op te zeggen, wordt de borg niet terug betaald.

3. KNIPKAART.

a) Een knipkaart kost € 7,50 (10 knippen). U betaald éénmalig € 1,50 inschrijfkosten

b) Een knipkaart is geldig tot 2 jaar na datum uitgifte of verlenging.

c) Voor elk geleend stuk speelgoed wordt 1 knip en uitleengeld in rekening gebracht.

d) Ook van toepassing zijn artikels 1d, 1e,1f.

4. HET MEENEMEN VAN SPEELGOED.

a) Het speelgoed wordt uitgeleend voor gebruik binnen het eigen gezin. Als lid bent u verantwoordelijk voor het geleende speelgoed.

b) Voordat u het speelgoed meeneemt dient u het zelf te controleren/tellen m.b.v. de onderdelenlijst. Bemerkt u gebreken/vermissingen, dan dient u dit direct of de eerst volgende openingsdag te melden (telefonisch of per email). Nadien komen gebreken/vermissingen voor rekening van lid.

c) Indien tijdens een uitleenperiode d.m.v. het geleende speelgoed schade en/of letsel aan derden of aan het lid wordt veroorzaakt, in welke vorm dan ook, kan nimmer een eis tot schadevergoeding bij de speel-o-theek worden ingediend, noch door het lid, noch door degene(n) aan wie schade en/of letsel is toegebracht.

d) Valt er tijdens de uitleenperiode een schoolvakantie, dan wordt deze zonder extra tariefberekening bij de uitleenperiode opgeteld. Uitzondering hierop is de 6 weken zomervakantie, hiervoor geldt het tarief van 2 uitleenperioden. De speel-o-theek is tijdens schoolvakanties gesloten.

e) Reparaties mogen niet verricht worden zonder overleg met één van onze medewerkers.

f) Voor het verlengen van speelgoed, kunt u tijdens de openingstijden telefonisch contact opnemen met de speel-o-theek. Ook is het mogelijk om per mail te verlengen. Vermeld altijd uw lidnummer. Mocht het speelgoed gereserveerd zijn dan is verlenging niet mogelijk.

5. HET TERUGBRENGEN VAN HET SPEELGOED.

a) Het speelgoed moet in goede staat, schoon en compleet worden teruggebracht. Bij inleveren van kapot of incompleet speelgoed wordt een boete berekend.

6. RESERVEREN EN BOETES.

a) Als u speelgoed wilt lenen en het is niet aanwezig, kunt u dit reserveren. De kosten hiervan zijn € 0,50. Zodra het speelgoed aanwezig is, wordt u door één van onze medewerksters gebeld en kunt u het op komen halen tegen het gebruikelijke uitleentarief.

b) Voor speelgoed dat te laat wordt teruggebracht berekenen wij een boete. De boete die u betaalt staat gelijk aan het uitleengeld wat u betaald heeft voor het betreffende stuk speelgoed, de boete wordt per week berekend.

c) Voor kapot speelgoed, niet veroorzaakt door slijtage, wordt minimaal een boete van € 2,50 berekend.

d) Speelgoed dat incompleet teruggebracht wordt, zal tegen het gebruikelijke tarief verlengd worden met een periode van 3 weken om u de gelegenheid te geven thuis nog eens goed te zoeken. Is het echter na 3 weken nog niet compleet, dan berekenen wij een boete van minimaal € 2,50. Wordt het betreffende onderdeel binnen 2 maanden na verlenging terug bezorgd, dan krijgt u de betaalde boete terug.

V2.0-Dec2020